Um Upplit: Stjórn / Félagar / Lög / Samningur við VSSV / Gerast félagi / Hafa samband / Um vefinn / Merki / Kynningarmál

Lög


Lög Upplits – menningarklasa uppsveita Árnessýslu
Samþykkt á framhaldsaðalfundi 4. maí 2016

1. gr.
Félagið heitir Upplit – Menningarklasi uppsveita Árnessýslu. Heimili þess og varnarþing fylgir formanni hverju sinni.

2. gr.
Markmið félagsins er að efla menningu í víðum skilningi í uppsveitum Árnessýslu með því að:

a)  Styðja menningar- og samkomustaði  í uppsveitunum.
b)  Safna saman í opinn gagnagrunn efni um menningu og sögu uppsveitanna.
c)  Efla vitund um menningu og sögu uppsveitanna.
d)  Efla og auðga ferðaþjónustu í uppsveitunum.
e)  Styðja fræðasamfélagið í uppsveitunum með fjölbreyttu samstarfi.
f)  Vera vettvangur til að afla styrkja og stuðnings við sameiginleg verkefni.

3. gr.
Allir sem hafa áhuga á menningu og sögu uppsveita Árnessýslu geta gerst aðilar að félaginu.

4. gr.
Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í málefnum þess og skal haldinn á vorin. Aðalfundur skal boðaður með skriflegu fundarboði í síðasta lagi 10 dögum fyrir fundardag.  Fundurinn er lögmætur sé löglega til hans boðað. Á aðalfundi fer hver fullgildur aðili að félaginu með eitt atkvæði, aðrir hafa málfrelsi og tillögurétt. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum á aðalfundum.
Verkefni aðalfundar eru:
1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
2. Kynning og afgreiðsla aðildarumsókna.
3. Afgreiðsla reikninga.
4. Lagabreytingar.
5. Starfsáætlun fyrir komandi starfsár og fjárhagsáætlun.
6. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga.
7. Önnur mál.

5. gr.
Stjórn getur boðað sérstaklega til félagsfunda telji hún þörf á því.

6. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðilum sem skipta með sér verkum og tveimur til vara. Kosnir skulu tveir skoðunarmenn og tveir til vara. Kosið skal eftir tilnefningum fullgildra félagsmanna. Kosning skal vera skrifleg ef tilnefningar koma fram um fleiri en nemur þeim embættum sem kosið er til hverju sinni. Kjörgengir eru þeir sem tilnefndir eru af hálfu fullgildra aðila á aðalfundi. Heimilt er að kjósa skoðunarmenn úr hópi utanfélagsmanna. Reikningsár er almanaksárið.

7. gr.
Félagið fjármagnar starfsemi sína með frjálsum framlögum, styrkjum og verkefnatengdum greiðslum. Stjórn getur ákvarðað félagsgjald með samþykki aðalfundar ár hvert ef þess þykir þurfa.

8. gr.
Verkefni stjórnar skulu vera:

1. Að vinna að markmiðum félagsins skv. 2. gr.
2. Að stýra málefnum félagsins á milli aðalfunda.
3. Að vera málsvari félagsins út á við.
4. Að varðveita sjóði félagsins og leggja fram endurskoðaða reikninga fyrir aðalfund.

Stjórnarfundi skal halda svo oft sem þurfa þykir. Hafi sex mánuðir liðið frá síðasta stjórnarfundi er formanni skylt að boða til fundar ef einn stjórnarmanna krefst þess.

9. gr.
Lögum þessum má aðeins breyta á lögmætum aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða.

10. gr.
Félaginu verður einungis slitið á aðalfundi með samþykki 2/3 hluta fullgildra félagsmanna og skal slíkrar tillögu getið í fundarboði. Við slit félagsins skulu eigur þess renna til félagasamtaka sem hafa svipuð markmið.